Tämä on Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n
yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Seloste on päivitetty 23.6.2020.

Rekisterinpitäjä
Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry
Y-tunnus: 1994763-2
Kauppakatu 7 C 24, 40100 Jyväskylä
sanataideyhdistys.rapina@gmail.com

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Merja Toppi

Rekisterin nimi
Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry:n jäsenrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen keräys perustuu henkilön jäsenyyteen yhdistyksessä sekä henkilön suostumukseen tietojen keräämisestä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito yhdistyksen jäsenten välillä.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Jäseniltä rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, syntymäaika, kotipaikkakunta ja sähköpostiosoite, sekä henkilön halutessa puhelinnumero.
Kannatusjäseniltä ja kunniajäseniltä rekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, kotipaikkakunta ja sähköpostiosoite.
Tietoja säilytetään jäsenyyden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäsenlomakkeella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietoja säilytetään asianmukaisesti jäsenyyden ajan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja asianmukaisesti. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi yhdistyksen jäsenet.
Tietoja säilytetään Yhdistysavain-palvelussa ja yhdistyksen Google Drive -palvelussa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen sanataideyhdistys.rapina@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistaminen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen sanataideyhdistys.rapina@gmail.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).